Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:18:44
bod č. 25. - Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06589/RM1418/96          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Slezská Ostrava, a to pozemky:

- parc.č. 4211

- parc.č. 4212

- parc.č. 4217

za pozemky ve vlastnictví obchodní společnosti QT Technik spol. s 
r.o., se sídlem Těšínská 2088/179, Slezská 
Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 619 77 837, a to: 

- parc.č. 4200/4

- parc.č. 4204/1

- část pozemku parc.č. 4215, o výměře 65 m2 označenou jako 
díl "a" a sloučenou do pozemku parc.č. 4206, který je 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený 
MOb Slezská Ostrava, dle geometrického č. 4088-249/2016 (viz 
příloha č. 1/3)

06589/RM1418/96          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

- část pozemku p.p.č. 802/1, o výměře cca 2 m2, dle snímku 
(viz příloha č. 2/1)

06589/RM1418/96          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro