Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:17:38
bod č. 23. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava městskému obvodu Vítkovice
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06587/RM1418/96          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, a 
to:- pozemek parc.č. 942/5, zast. plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba 
č.p. 732, bydlení - pozemek parc.č. 942/57- pozemek parc.č. 942/71
z vlastnictví Ing. Vxxxxx Wxxxxxx,  rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXX XXX 
XX XXXXXXXza  sjednanou kupní cenu ve výši 3,188.660,- Kč,
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3  předloženého materiálu

06587/RM1418/96          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedené 
nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 
odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za 
podmínky, že statutární město Ostrava nabude 
uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to:

- pozemek parc.č. 942/5, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 732, bydlení 

- pozemek parc.č. 942/57

- pozemek parc.č. 942/71

06587/RM1418/96          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu města

označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, v platném znění za podmínky, že 
statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité 
věci do svého vlastnictví, a to:

- pozemek parc.č. 942/5, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 732, bydlení 

- pozemek parc.č. 942/57

- pozemek parc.č. 942/71 

06587/RM1418/96          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro