Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:17:09
bod č. 22. - Návrh koupit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října), návrh koupit pozemek v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Skladištní)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06586/RM1418/96          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupit spoluvlastnické podíly k pozemku parc. č. 3594/15 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava od podílových spoluvlastníků:- XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště: XX XXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX, 
podíl o velikosti ?- XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště: 
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,  podíl o velikosti ?
za celkovou kupní cenu ve výši 60.150,- Kč
přičemž sjednaná kupní cena každého z výše uvedených spoluvlastnických podílů 
činí 30.075,- Kč
a doporučuje uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 2 předloženého 
materiálu
 
06586/RM1418/96          .....             08

2) souhlasí
s návrhem koupit pozemek p. p. č. 1552 v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava

od společnosti Koblovská komoditní společnost, s.r.o., se 
sídlem Hřbitovní 362/14, Koblov,

711 00 Ostrava, IČO 619 72 436

za kupní cenu 980.000,- Kč

a doporučuje uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu

 06586/RM1418/96          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro