Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:16:40
bod č. 21. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava (ul. K Trojhalí)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06585/RM1418/96          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat

část pozemku parc. č. 3380/35 o výměře 623 m2, v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle 
geometrického plánu č. 5714-35/2017 vyhotoveného pro 
katastrální území Moravská Ostrava označena 
jako pozemek parc. č. 3380/41 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava:

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

06585/RM1418/96          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro