Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:16:13
bod č. 20. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci a návrh na záměr města neprodat část nemovité věci, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06584/RM1418/96          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu 
Slezská Ostrava, a to

- část pozemku parc.č. 4280, o výměře 1004 m2 (viz příloha 
č. 1/3)

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

06584/RM1418/96          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu 
Slezská Ostrava, a to:

- část pozemku parc.č. 2169, o výměře 206 m2 (viz příloha 
č. 2/3)

06584/RM1418/96          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro