Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:15:20
bod č. 18. - Návrh na změnu usnesení a uzavření smluv o zřízení služebnosti s Moravskoslezským krajem, se společností Stavos Stavba a. s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06582/RM1418/96          .....             08

1) mění
své usnesení č. 05548/RM1418/80 ze dne 17. 1. 2017 v bodě 2), a 
to tak, že přílohu č. 4 citovaného usnesení nahrazuje 
novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 
předloženého materiálu

06582/RM1418/96          .....             08

2) rozhodla
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o 
zřízení věcného břemene - zřízení, 
provozování a údržby vodovodního řadu k pozemkům:

parc. č. 5643/2 – ostatní plocha, silnice

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

p. p. č. 614/1 - ostatní plocha, silnice,

p. p. č. 614/9 - ostatní plocha, silnice,

p. p. č. 635/2 - ostatní plocha, silnice,

všechny v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava,

s povinným:

Moravskoslezský kraj

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO 70890692

zastoupený z pověření hejtmana kraje

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací,

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO 00095711,

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

06582/RM1418/96          .....             08

3) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnosti ve prospěch 
vlastníka pozemků p. p. č. 306/89, p. p. č. 306/90, p. p. č. 306/91, p. 
p. č. 306/92, všechny v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a 
uzavřít smlouvu o zřízení služebností – 
zřízení, provozování a údržby 4 
přípojek splaškové kanalizace a 4 přípojek 
dešťové kanalizace a užívání 
částí pozemku pro 4 přístupy a příjezdy k pozemkům 
p. p. č. 306/89, p. p. č. 306/90, p. p. č. 306/91, p. p. č. 306/92, 
všechny v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, k částem pozemku:

p. p. č. 306/44 – ovocný sad

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava,

s oprávněným:

Stavos Stavba a. s.

se sídlem U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČO 447 39 494,

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro