Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:14:54
bod č. 17. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN včetně pilíře a jistící skříně a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06581/RM1418/96          .....             08

1) souhlasí
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x 
NN včetně pilíře a jistící skříně na 
pozemcích:

parc. č. 793/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 793/246 - ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 883/5 - orná půda

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, pro:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

v rámci stavby "Ostrava 883/5 Čtyřlístek, NNk"

06581/RM1418/96          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení 2x 
NN včetně pilíře a jistící skříně k částem 
pozemků:

parc. č. 793/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 793/246 - ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 883/5 - orná půda

v k. ú. Výškovice, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro