Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:13:26
bod č. 15. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06579/RM1418/96          .....             08

1) vydává
pro statutární město Ostrava, městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí 
Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke "Smlouvě o 
nájmu nebytových prostor" č. NP - OM/2012/0028 ze dne 31. 
10. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 11. 2016 na jiné 
nebytové prostory určené k podnikání - 
hostinská činnost, č. jednotky 1919/902 o výměře 205,26 m2 
umístěných v 1. podzemním a 1. nadzemním 
podlaží domu č.p. 1919 na pozemku parc.č. 462/2, zast. plocha a 
nádvoří (ul. Puchmajerova, č. or. 8)

s panem

Oldřichem Jandačem, rok narození xxxx

bydliště: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 65486471

kterým se změní doba nájmu z doby určité do 30. 10. 
2017 na dobu určitou do 31. 10. 2024

a to v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně 
závazné výhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, úplné znění 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro