Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:11:33
bod č. 7. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury fyzické osobě podnikající Dimitře Prusali
(Poznámka: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06576/RM1418/96          .....             60

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o neposkytnutí neinvestiční účelové 
dotace v oblasti kultury fyzické osobě podnikající Dimitře 
Prusali, se sídlem nábřeží Svazu 
protifašistických bojovníků 60/46, 708 00 Ostrava-Poruba, 
IČO: 055200169, na realizaci projektu "Představení nové 
knihy - historického románu ISIDORIAS" dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

06576/RM1418/96          .....             60

2) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení na 
zasedání zastupitelstva města dne 21. 6. 2017 k rozhodnutí 

Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro