Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:10:54
bod č. 13. - Poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 30 mil. Kč na krytí navýšení platů zaměstnanců
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06575/RM1418/96          .....             86

1) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit poskytnutí neinvestičního příspěvku 
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, ve 
výši 30 mil. Kč z rezervy odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví na krytí 
navýšení platů zaměstnanců

06575/RM1418/96          .....             86

2) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

- sníží

 ostatní neinvestiční výdaje

 - na § 3599, pol. 5909, ORJ 170                     
      o 30.000 tis. Kč

- zvýší

 neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím

 - na § 3522, pol. 5331, ORJ 170, ORG 4241                
 o 30.000 tis. Kč

06575/RM1418/96          .....             86

3) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit úpravu závazného ukazatele 
právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00635162, a to:

- zvýšení neinvestičního příspěvku      
                    o 30.000 tis. Kč

06575/RM1418/96          .....             86

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení ke 
schválení zastupitelstvu města

Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro