Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:10:16
bod č. 70. - Návrh na poskytnutí finančních prostředků právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
(Poznámka: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06574/RM1418/96          .....             40

1) doporučuje
zastupitelstvu města


a) schválit zpracování dokumentací, realizaci 
akcí, provedení oprav a pořízení vybavení 
Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace dle 
důvodové zprávy a příloh č. 1, č. 2 a č. 3 
předloženého materiálu


b) schválit financování dokumentací, realizaci 
akcí, provedení oprav a pořízení vybavení 
dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj městské nemocnice 
Ostrava


06574/RM1418/96          .....             40

2) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 
Ostrava poskytnutí


- investičního příspěvku v celkové výši 52 
540 tis. Kč


- účelového neinvestičního příspěvku v 
celkové výši 14 208 tis. Kč


dle důvodové zprávy a příloh č. 1, č. 2 a č. 3 
předloženého materiálu


06574/RM1418/96          .....             40

3) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

- sníží

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj MNO

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170               
               o 66 748 tis. Kč

- zvýší

investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170          
           o 52 540 tis. Kč

- zvýší

neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím

na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170          
           o 14 208 tis. Kč

06574/RM1418/96          .....             40

4) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit úpravu závazného ukazatele 
právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00635162, a to:

- zvýšení investičního příspěvku       
                               o 52 540 tis. Kč

- zvýšení účelového neinvestičního 
příspěvku                           o 14 208 
tis. Kč

06574/RM1418/96          .....             40

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

předložit návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení ke 
schválení zatupitelstvu města

Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro