Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:09:47
bod č. 36. - Rozhodnutí o odnětí přebytečného svěřeného movitého majetku z hospodaření Domova Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 a svěření tohoto majetku do hospodaření Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Korýtko, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06573/RM1418/96          .....             41

1) rozhodla
o odnětí svěřeného movitého majetku - 2 ks 
transportních pomůcek STEDY, rok pořízení 2008, v 
celkové pořizovací ceně 80 616,- Kč z hospodaření Domova 
Korýtko, příspěvková organizace, Petruškova 2936/6, 
700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631867

06573/RM1418/96          .....             41

2) rozhodla
o svěření movitého majetku uvedeného v bodě 1) do 
hospodaření Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO 00635162

06573/RM1418/96          .....             41

3) ukládá
Mgr. Bc. Vojtěchu Curylovi, DiS., řediteli Domova Korýtko, 
příspěvková organizace,

provést předání movitého majetku dle bodu 1) tohoto 
usnesení Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 
organizace, na základě předávacího protokolu

Zodpovídá: Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Korýtko, příspěvková organizace
Termín: 30.06.2017
06573/RM1418/96          .....             41

4) ukládá
MUDr. Petru Uhligovi, řediteli Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace,

provést převzetí movitého majetku dle bodu 1) tohoto 
usnesení do hospodaření Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, na základě 
předávacího protokolu

Zodpovídá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro