Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:09:18
bod č. 35. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Korýtko, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06572/RM1418/96          .....             41

1) souhlasí
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov 
Korýtko, příspěvková organizace, Petruškova 
2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867, v celkové 
pořizovací ceně 286 926,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

06572/RM1418/96          .....             41

2) jmenuje

členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu :
předseda  : XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
členové :    XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX
                   XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX
                   Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO

06572/RM1418/96          .....             41

3) ukládá
předsedovi likvidační komise

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu

Zodpovídá: Ing. René Škarka, vedoucí provozu
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro