Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:07:25
bod č. 58. - Schválení přípravy projektu: Revitalizace Pustkoveckého údolí
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06570/RM1418/96          .....             38

1) schvaluje
zahájení přípravy projektu "Revitalizace Pustkoveckého údolí" ke 
spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí

06570/RM1418/96          .....             38

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvojejako nositeli projektu 
zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 30.11.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro