Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:05:01
bod č. 12. - Souhlas s dodatkem č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu statutárního města Ostravy "KOMUNITNÍ CENTRUM Ostrava"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06568/RM1418/96          .....             38

1) souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 2117/2011/OER o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Regionální rady ze dne 19. 7. 2011 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a 
Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se 
sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČ: 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

06568/RM1418/96          .....             38

2) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 
2117/2011/OER o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 
rady ze dne 19. 7. 2011 uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, 
se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 75082616, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

06568/RM1418/96          .....             38

3) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 
k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro