Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:02:21
bod č. 39. - Rozšíření předmětu podnikání společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06564/RM1418/96          .....             28

1) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit změnu zakladatelské listiny společnosti Sportovní 
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se 
sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 25385691, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

06564/RM1418/96          .....             28

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí

Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro