Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:01:57
bod č. 8. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06563/RM1418/96          .....             28

1) souhlasí
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s 
tím, že:

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
doporučuje zastupitelstvu města vyřadit ze sledování

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
doporučuje zastupitelstvu města ponechat ve sledování k 
další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města

06563/RM1418/96          .....             28

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle 
bodu 1) tohoto usnesení ke schválení na 27. 
zasedání zastupitelstva města

Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro