Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:01:35
bod č. 71. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty členů Komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum dle předloženého seznamu na Slovensko (Poprad) ve dnech 11.-13.6.2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06562/RM1418/96          .....             01

1) schvaluje
zahraniční pracovní cestu členů Komise rady města pro 
vzdělávání, vědu a výzkum dle předloženého 
seznamu na Slovensko (Poprad) ve dnech 11.-13.6.2017 za účelem 
projednání problematiky zřizování 
technických mateřských školek a talentcenter při SVČ, 
dotačních programů a jejich zásad na rok 2018 a sestavení 
plánu monitoringu realizace podpořených projektů

06562/RM1418/96          .....             01

2) schvaluje
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů

06562/RM1418/96          .....             01

3) ukládá
členům Komise rady města pro vzdělávání, vědu a 
výzkum

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční 
pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora
Termín: 25.07.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro