Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:01:06
bod č. 51. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační zajištění projektu "Turné černých koní"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06561/RM1418/96          .....             01

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši 100 
000 Kč spolku Černí koně, z.s. se sídlem Cyrilovská 48, 
Nové Jirny, 250 90 Jirny, IČO: 227 24 389, na organizační 
zajištění projektu "Turné černých 
koní" dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu.

06561/RM1418/96          .....             01

2) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, 
ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 
5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč

06561/RM1418/96          .....             01

3) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy mezi: statutárním městem 
Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 25, IČO 
00845451 a spolkem Černí koně, z.s., se sídlem Cyrilovská 
48, Nové Jirny, 250 90 Jirny, IČO: 22724389 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu.

06561/RM1418/96          .....             01

4) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace a 
návrh na uzavření smlouvy dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení 
a ke schválení bod 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro