Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:00:41
bod č. 41. - Zajištění pokračování činností souvisejících s komunikací projektu Ekologizace veřejné dopravy v Porubě
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06560/RM1418/96          .....             01

1) schvaluje
vystavení objednávky na pokračování činností 
souvisejících s komunikací projektu Ekologizace 
veřejné dopravy v Porubě dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu

06560/RM1418/96          .....             01

2) pověřuje
vedoucího odboru kancelář primátora

učiněním všech úkonů potřebných k 
zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu 
objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora
Termín: 09.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro