Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 09:58:07
bod č. 50. - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ na spolufinancování projektu „Ozdravný pobyt dětí“
(Poznámka: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06556/RM1418/96          .....             50

1) projednala
informaci o zahájené přípravě a podané 
žádosti o dotaci projektu pod názvem "Ozdravný pobyt 
dětí“ z dotačního programu “Příspěvky na 
ozdravné pobyty”

06556/RM1418/96          .....             50

2) souhlasí
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, která by měla být uzavřena mezi 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Mariánské Hory a Hulváky a poskytovatelem: 
Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČ 70890692 na financování projektu 
“Ozdravný pobyt dětí“ z dotačního programu 
“Příspěvky na ozdravné pobyty” dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu

06556/RM1418/96          .....             50

3) žádá
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

o zabezpečení všech potřebných úkonů 
spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Termín: 15.07.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro