Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 09:57:38
bod č. 49. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekt „Snížení energetické náročnosti Hasičské stanice Koblov”
(Poznámka: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06555/RM1418/96          .....             50

1) souhlasí
s přijetím dotace z Operačního programu životní 
prostředí dle podmínek od poskytovatele Ministerstva 
životního prostředí, se sídlem Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 00164801, na projekt "Snížení 
energetické náročnosti Hasičské stanice Koblov" dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět 
podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 
let ode dne schválení posledního 
vyúčtování, příp. závěrečné 
žádosti o platbu) a dále, že předmět podpory nebude po dobu 
udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch 
jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u 
kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí 
realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) 
bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 
1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem 
životního prostředí, které bylo městskému obvodu 
doručeno dne 19. 4. 2017 pod č. j. 115D316010335 uvedené v 
příloze č. 2 předloženého materiálu;


06555/RM1418/96          .....             50

2) doporučuje
zastupitelstvu města

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou 
osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let ode dne 
schválení posledního vyúčtování, 
příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že 
předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, 
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 
věcných břemen, u kterých výkon práv z nich 
odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího 
účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle 
části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního 
prostředí, které bylo městskému obvodu doručeno dne 19. 4. 
2017 pod č. j. 115D316010335 uvedené v příloze č. 2 
předloženého materiálu;

06555/RM1418/96          .....             50

3) žádá
městský obvod Slezská Ostrava

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle 
bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
Termín: 30.11.2018
06555/RM1418/96          .....             50

4) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro