Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 09:57:07
bod č. 10. - Příprava projektu a podání žádosti o dotaci
(Poznámka: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06554/RM1418/96          .....             50

1) souhlasí
se zahájením přípravy a s podáním 
žádosti o dotaci do grantového řízení 
Oranžové hřiště Nadace ČEZ pro projekt "Úprava 
sportovního hřiště - ZŠ Chrustova"

06554/RM1418/96          .....             50

2) žádá
městský obvod Slezská Ostrava, jako nositele projektu,

o zajištění veškerých úkonů spojených 
s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a 
všech příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení, v 
případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o 
předložení žádosti o dotaci

Zodpovídá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
Termín: 31.07.2017
06554/RM1418/96          .....             50

3) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení financování projektu v celkové 
výši 5.951 tis. Kč, v roce 2017 zajištění 
předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši 
4.166 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 
spolufinancování celkem ve výši 1.250 tis. Kč, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

06554/RM1418/96          .....             50

4) žádá
městský obvod Slezská Ostrava

o zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto 
usnesení v rámci specifikace nároků na rozpočet 
statutárního města Ostravy dle bodů 3) tohoto usnesení, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zodpovídá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
Termín: 31.07.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro