Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 09:56:29
bod č. 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06553/RM1418/96          .....             45

1) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2016 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu uvedených 
společností dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


06553/RM1418/96          .....             45

2) schvaluje
doplatek prémií a bonusů za rok 2016 členů TOP managementu 
uvedených společností dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


06553/RM1418/96          .....             45

3) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti 
OVANET a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


06553/RM1418/96          .....             45

4) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti OVANET a.s. za 
rok 2016, jejíž součástí je zpráva o 
vztazích mezi propojenými osobami v platném znění, 
vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

06553/RM1418/96          .....             45

5) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní 
společnosti OVANET a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

06553/RM1418/96          .....             45

6) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2016 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu

06553/RM1418/96          .....             45

7) určuje
obchodní společnosti OVANET a.s se sídlem Ostrava - 
Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČ 25857568 auditora 
společnosti na rok 2017 a to společnost CSA, spol. s.r.o., se sídlem 
Ostrava - Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 
00, IČ 61972380


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro