Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 09:51:39
bod č. 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06551/RM1418/96          .....             45

1) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2016 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


06551/RM1418/96          .....             45

2) schvaluje
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

06551/RM1418/96          .....             45

3) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Dům 
kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2016 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


06551/RM1418/96          .....             45

4) schvaluje
zprávu o činnosti obchodní společnosti Dům kultury Akord 
Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2016 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


06551/RM1418/96          .....             45

5) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2016, jejíž 
součástí je zpráva o vztazích mezi 
propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

06551/RM1418/96          .....             45

6) projednala
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 
3 předloženého materiálu

06551/RM1418/96          .....             45

7) rozhodla
o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům kultury Akord 
Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2016 dle varianty navržené odborem 
veřejných zakázek a kapitálových 
účastí uvedenou v důvodové zprávě 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro