Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 09:46:07
bod č. 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06550/RM1418/96          .....             45

1) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti DK 
POKLAD, s.r.o. za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

06550/RM1418/96          .....             45

2) schvaluje
zprávu o činnosti obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 
2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

06550/RM1418/96          .....             45

3) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. za rok 2016, jejíž součástí je zpráva o 
vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu

06550/RM1418/96          .....             45

4) projednala
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2016 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

06550/RM1418/96          .....             45

5) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 
2016 dle varianty navržené odborem veřejných zakázek a 
kapitálových účastí dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu

06550/RM1418/96          .....             45

6) schvaluje
mimořádnou odměnu jednatelce obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. za rok 2016 dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro