Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 09:43:56
bod č. 72. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o využívání sportoviště
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06549/RM1418/96          .....             08

1) rozhodla
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
využívání sportoviště mezi 
statutárním městem Ostrava

a

společností

Městský fotbalový klub Vítkovice a.s.

se sídlem: Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 
Ostrava 

IČO: 28594193

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

06549/RM1418/96          .....             08

2) svěřuje
Magistrátu města Ostravy pravomoc, aby prostřednictvím odboru 
majetkového 

rozhodoval o uzavření smluv o využívání 
sportoviště na základě smlouvy o smlouvě budoucí o 
využívání sportoviště dle bodu 1) tohoto 
usnesení a v souladu s podmínkami specifikovanými ve 
smlouvě o smlouvě budoucí o využívání 
sportoviště

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 30.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro