Výsledky hlasování na zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 30.05.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 95. schůze rady města konané dne 30.05.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Jan Vogl, předseda představenstva společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 3. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do SRN (Bad Liebenzell) ve dnech 11.-14.05.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, p.o.)
5 29. - Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci OP přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014 - 2020 pro projekt "Tanec bez hranic" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
6 30. - Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci OP přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014 - 2020 pro projekt "3, 2, 1 Start!" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
7 51. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace v dotačním programu Podpora terénní práce na rok 2017 pro projekt "Terénní práce 2017" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
8 32. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc duben 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
9 40. - Nadační příspěvky 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
10 33. - Ukončení procesu hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - Strategický plán rozvoje města Ostravy na léta 2017-2023 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
11 34. - ITI ostravské aglomerace - výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
12 35. - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění služeb pro projekty "Transformace Domova na Liščině II a Transformace Domova Barevný svět II" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 38. - Podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020 pro projekt "Energetické úspory v areálu MNO ­ část I" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
14 39. - Návrh na uzavření Dohod o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod na realizaci stavby "Oprava kanalizace ulice Mitušova" a stavby "Oprava kanalizace ulice Heritesova" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 44. - Návrh dohody o ukončení výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
16 8.VZ - Veřejná zakázka "Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - aktivizační kurzy", poř. č. 170/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
17 7. - Návrh na poskytnutí účelového příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., na částečné krytí nákladů na projekt „Pamětní deska Šecovi“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
18 46. - Žádost Divadla loutek Ostrava, p.o., o navýšení schváleného neinvestičního účelového příspěvku v oblasti kultury 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
19 1. - Kamerový systém školských příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava - navýšení příspěvku na provoz 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
20 24. - Ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti Dne dětí 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
21 42. - Žádost Střední průmyslové školy Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace o změnu účelu použití poskytnuté účelové dotace na realizaci projektu "GAME4INDUSTRY TALENT" 11 11
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
22 43. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava a Ostravské univerzitě na významnou akci města "Ostravská Noc vědců 2017" 11 11
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
23 47. - Schválení uzavření partnerské smlouvy v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
24 1.MZP - Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti Ostrava 2018, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
25 5. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Třebovice 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 13. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 14. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvám o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 15. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, pro fyzickou osobu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 16. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s OVANET a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 17. - Návrh na úplatný převod pozemku v rámci "Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova" v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 18. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 19. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na záměr města darovat část nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ, vše obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 20. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 21. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Třebovice ve Slezsku, v k. ú. Stará Plesná a v k. ú. Proskovice, vše obec Ostrava a prodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 22. - Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava a návrh neprodat pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 23. - Návrh nezrušit část usnesení ZM týkajícího se účelu užívání svěřených nemovitých věcí, návrh na záměr města neprodat nemovité věci, vše v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Koksární) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 26. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů do části pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro společnost New Karolina Residential Development II s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 27. - Návrh koupit části nemovitých věcí v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 28. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 36. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na záměr města vypůjčit částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 37. - Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Slezská Ostrava, městskému obvodu Stará Plesná a městskému obvodu Ostrava-Jih a nesvěření pozemku městskému obvodu Ostrava-Jih 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 52. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvám o právu provést stavbu a na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce vše na nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 53. - Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 41. - Uplatnění smluvní pokuty, svěření pravomoci 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
45 50. - Návrh na výpověď smlouvy o dílo ev. č. 1479/2016/OI/VZKU ze dne 10.06.2016 na "Rekonstrukci a modernizaci Domu kultury Poklad" 11 11
(Pozn: Hlasování o variantě A) usnesení)
46 8. - Návrh na uzavření "Smlouvy o podmínkách realizace úprav drážního zařízení SŽDC" v souvislosti se stavbou "Tramvajové mosty ul. Plzeňská, mosty 5-022,5-023 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
47 9. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
48 2.VZ - Veřejná zakázka "Komunikace U Cementárny" poř. č. 068/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 3.VZ - Veřejná zakázka "Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská", poř. č. 82/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 5.VZ - Veřejná zakázka "Parkoviště u tramvajové smyčky Hlučínská (PD+IČ+BOZP+AD)", poř. č. 67/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
51 6.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO oblast Srbská, Jičínská", poř. č. 84/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
52 7.VZ - Veřejná zakázka "Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava", poř. č. 090/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
53 55. - Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
54 10. - Souhlas se změnou na nemovitých věcech, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavby v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
55 11. - Použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí na nákup elektromobilů pro městské obvody Hrabová, Slezská Ostrava a Radvanice a Bartovice 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
56 12. - Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu životního prostředí města Ostravy na organizaci aktivit v rámci doprovodného programu konference Světové zdravotnické organizace, zajištění cen do soutěže kroužků Mladých Zahrádkářů a na ošetření památného stromu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
57 6. - Návrh na uzavření smluv mezi statutárním městem Ostrava a těmito správci inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 4519 3410; Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO: 2539 6544 a Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 6197 4757 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
58 4. - Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
59 48. - Úprava rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
60 49. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Správě silnic Moravskoslezského kraje na nadlimitní čištění komunikací v jejich správě 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
61 9.VZ - Zadání zpracování investičního záměru "Cyklistické trasy J a V Ostrava, úsek Radvanice - Michálkovice" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
62 1.VZ - Provedení osazení plastiky "Sedící" akademického sochaře J. Myszaka podle návrhu Ing. arch. Václava Filandra, včetně zhotovení podstavce, terénních úprav a výsadby květin kolem podstavce v areálu domova Sluníčko p.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
63 4.VZ - Nákup vlajek městských obvodů - venkovních 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
64 2. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
65 45. - Návrh městského obvodu Slezská Ostrava na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)