Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:30:24
bod č. 9.VZ - Zadání zpracování investičního záměru "Cyklistické trasy J a V Ostrava, úsek Radvanice - Michálkovice"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06543/RM1418/95          .....             09

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o 
uzavření smlouvy na zpracování investičního 
záměru akce "Cyklistické trasy J a V Ostrava, úsek 
Radvanice - Michálkovice" za cenu 135 000,- Kč bez DPH dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi 
Statutárním městem Ostrava a společností HaskoningDHV, 
spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO 45797170


06543/RM1418/95          .....             09

2) rozhodla
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se:


s n í ž í


investiční transfer ostatním příspěvkovým 
organizacím na:


§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 100          
        o 164 tis. Kč


z v ý š í


kapitálové výdaje na:


§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                         
       o 164 tis. Kč


06543/RM1418/95          .....             09

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 15.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro