Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:29:12
bod č. 49. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Správě silnic Moravskoslezského kraje na nadlimitní čištění komunikací v jejich správě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06542/RM1418/95          .....             09

1) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout


a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové 
organizaci, IČO 00095711, ve výši 1.180 tis. Kč na 
nadlimitní čištění komunikací v jejich 
správě na území statutárního města Ostravy


b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


06542/RM1418/95          .....             09

2) doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, 
kterým se:


s n í ž í


kapitálové výdaje


na § 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 100           o  
1 180 tis. Kč


z v ý š í


neinvestiční příspěvky ost. přísp. org.          
               o  1 180  tis. Kč


na § 2212, pol. 5339, ORJ 100


06542/RM1418/95          .....             09

3) ukládá
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto 
usnesení a ke schválení návrh dle bodu 2) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro