Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:27:08
bod č. 4. - Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06540/RM1418/95          .....             07

1) doporučuje
zastupitelstvu města


projednat zprávu o hospodaření města za 1. čtvrtletí roku 
2017


06540/RM1418/95          .....             07

2) ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, 
Ph.D.,

předložit zastupitelstvu města k projednání bod 1) tohoto 
usnesení 

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro