Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:25:29
bod č. 12. - Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu životního prostředí města Ostravy na organizaci aktivit v rámci doprovodného programu konference Světové zdravotnické organizace, zajištění cen do soutěže kroužků Mladých Zahrádkářů a na ošetření památného stromu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06538/RM1418/95          .....             80

1) rozhodla
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy ve výši 50.000 Kč 
právnické osobě: Čisté nebe o. p. s., IČO: 28642996, se 
sídlem Heřmanická 1648/5, Slezská Ostrava, 710 00 
Ostrava, na realizaci projektu "Doprovodný program konference 
Světové zdravotnické organizace v režii Čisté nebe o. p. 
s." dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu a o uzavření 
příslušné Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu


06538/RM1418/95          .....             80

2) rozhodla
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy ve výši 36.000 Kč 
právnické osobě: spolek Fiducia, IČO: 26642379, se sídlem 
Nádražní 615/30, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, na 
realizaci projektu "Osvětová aktivita pro veřejnost v rámci 
konference WHO: Po zakázaných (cyklo)stezkách k Lučině a 
hmyzí domky v Komenského sadech" dle přílohy č. 2 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu a o 
uzavření příslušné Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu


06538/RM1418/95          .....             80

3) rozhodla
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy ve výši 35.000 Kč 
právnické osobě: PANT, z. s., IČO: 22667393, se sídlem 
Nábřežní 1272/2A, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, na 
realizaci projektu "Osvětová aktivita pro veřejnost v rámci 
konference WHO: Na kole do města" dle přílohy č. 3 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu a o 
uzavření příslušné Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu


06538/RM1418/95          .....             80

4) rozhodla
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy ve výši 7.000 Kč 
právnické osobě: Územní sdružení 
Českého zahrádkářského svazu Ostrava, IČO: 
60339900, se sídlem náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 
Přívoz, 702 00 Ostrava, na realizaci projektu "Znalostní a 
vědomostní soutěž o přírodě pro děti základních 
škol kroužků Mladý Zahrádkář" dle 
přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření příslušné 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 
Ostravy dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


06538/RM1418/95          .....             80

5) rozhodla
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 
Ostravy ve výši 28.193 Kč fyzické osobě: XXXX XXXX XXXXXXX, nar. XXX XXX XXXX, 
bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX na realizaci projektu "Ošetření 
památného stromu XXXX X XXXXXXXXX" dle přílohy č. 5 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu a o uzavření příslušné Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 
Ostravy dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

06538/RM1418/95          .....             80

6) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- zvyšuje se financování

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ........................... o 157 tis. Kč


- zvyšují se účelové neinvestiční transfery 
fyzickým osobám

§ 3745, pol. 5493, ÚZ 1030, ORJ 190 ................. o 29 tis. Kč


- zvyšují se neinvestiční transfery obecně 
prospěšným společnostem

§ 3792, pol. 5221, ÚZ 1030, ORJ 190 ................. o 50 tis. Kč


- zvyšují se neinvestiční transfery spolkům

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ................. o 78 tis. Kč


06538/RM1418/95          .....             80

7) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
6) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro