Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:24:55
bod č. 11. - Použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí na nákup elektromobilů pro městské obvody Hrabová, Slezská Ostrava a Radvanice a Bartovice
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06537/RM1418/95          .....             80

1) rozhodla
o použití finančních prostředků z Fondu životního 
prostředí města Ostravy ve výši 800.000 Kč odborem 
hospodářské správy na nákup 4 ks elektromobilů pro 
městské obvody Hrabová, Slezská Ostrava a Radvanice a 
Bartovice dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu


06537/RM1418/95          .....             80

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- zvyšuje se financování

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 
....................................................... o 800 tis. Kč


- zvyšují se kapitálové výdaje

§ 6171, pol. 6123, ÚZ 1030, ORG 5044000000, ORJ 130 ........... 
o 800 tis. Kč


06537/RM1418/95          .....             80

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro