Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:24:24
bod č. 10. - Souhlas se změnou na nemovitých věcech, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavby v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06536/RM1418/95          .....             80

1) souhlasí
v souladu s Čl. IX odst. 2 písm. b) zřizovací listiny ze dne 
21.05.2014 Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO: 00373249, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve znění jejího Dodatku 
č. 7 se změnami na nemovité věci, které vyžadují 
stavební povolení - přístavbou výběhů pro 
zvířata ke stávajícímu objektu karantény v 
hospodářském zázemí organizace pod názvem 
„Karanténa – přístavba výběhů, parc. č. 
5303/1“ dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro