Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:23:30
bod č. 55. - Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06535/RM1418/95          .....             89

1) uděluje
podle Statutu města Ostravy článek 36 odst. 3)


a) titul Ostravský dům roku 2016 stavbě: ATLETICKÁ HALA 
VÍTKOVICE v Ostravě - Zábřehu


b) Odměnu Vědeckotechnickému parku 4MEDi - CORPORATE BIOTECH PARK FOR 
MEDiCAL INNOVATIONS OSTRAVA v Ostravě - Porubě


c) Čestné uznání stavbám: Celková 
rekonstrukce bytového domu s přístavbou výtahu v 
Moravské Ostravě na ul. Přívozská


Hala s administrativní částí fy ROPER Engineering s.r.o. v 
Moravské Ostravě


ANTRACIT HOUSE v Ostravě - Kunčičkách 


d) titul Ostravský dům roku - cena veřejnosti: Vědeckotechnickému 
parku 4MEDi - CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDiCAL INNOVATIONS OSTRAVA v Ostravě 
- Porubě


06535/RM1418/95          .....             89

2) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí finančního ocenění:


za titul Ostravský dům roku 2016


investorovi VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.     částku ve 
výši          195 000,- Kč


autorovi arch. řešení OSA PROJEKT s.r.o.  částku ve 
výši         105 000,- Kč


za Odměnu - v pořadí druhé vyhodnocené dílo


investorovi PrimeCell Bioscience, a.s.     částku ve 
výši          97 500,- Kč


autorovi arch. řešení CENTROPROJEKT GROUP, a.s.  částku 
ve výši         52 500,- Kč


06535/RM1418/95          .....             89

3) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit rozpočtové opatření, kterým se


snižují


běžné výdaje na §3699, pol. 5901, ORJ 210 o částku 
450 tis. Kč


zvyšují


běžné výdaje na §3699, pol. 5230, ORJ 210 o částku 
195 tis. Kč


běžné výdaje na §3699, pol. 5494, ORJ 210 o částku 
105 tis. Kč


běžné výdaje na §3699, pol. 5213, ORJ 210 o částku 
150 tis. Kč


06535/RM1418/95          .....             89

4) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod bodu 2) tohoto 
usnesení a ke schválení bod 3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu
Termín: 21.06.2017


06535/RM1418/95          .....             89

5) ukládá
vedoucímu odboru kancelář primátora
organizačně zajistit slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže

Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro