Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:22:46
bod č. 7.VZ - Veřejná zakázka "Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava", poř. č. 090/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06534/RM1418/95          .....             05

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázkách, v platném znění, na 
realizaci stavby „Stavební úpravy objektu Bauhaus 
Ostrava“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 
předloženého materiálu


06534/RM1418/95          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení

členové:

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

4. Ing. Hana Hostašová - odbor investiční


náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

4. Ing. Retáta Žáčková, DiS. - odbor investiční


06534/RM1418/95          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Ing. František Kolařík - člen ZM

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM

3. Ing. Hana Hostašová - odbor investiční

4. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí 

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní


06534/RM1418/95          .....             05

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastízabezpečit veškeré 
potřebné úkony této veřejné zakázky

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 30.09.2017


06534/RM1418/95          .....             05

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastík podpisu veškerých 
dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a 
rozhodnutí o námitkách

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 30.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro