Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:22:17
bod č. 6.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO oblast Srbská, Jičínská", poř. č. 84/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06533/RM1418/95          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci nedokončené stavby 
nazvané "Rekonsturkce VO oblast Srbská, 
Jičínská" v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:


ELSPOL – Gattnar s.r.o.

se sídlem: Švermova 806/96, 709 00 Ostrava – 
Mariánské Hory

IČO: 25865455


za cenu nejvýše přípustnou 2.919.580,- Kč bez DPH.


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro