Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:21:53
bod č. 5.VZ - Veřejná zakázka "Parkoviště u tramvajové smyčky Hlučínská (PD+IČ+BOZP+AD)", poř. č. 67/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06532/RM1418/95          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na 
vypracování projektových dokumentací a Plánu 
BOZP pro stavbu „Parkoviště v Ostravě – Přívoze u 
tramvajové smyčky Hlučínská“, včetně výkonu 
inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci 
této stavby dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností:


SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO: 25324365


za cenu nejvýše přípustnou 936 000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro