Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:20:15
bod č. 9. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06529/RM1418/95          .....             05

1) rozhodla
o uzavření "Smlouvy  o zřízení věcného služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Kanalizace Bartovice 1. část" mezi vlastníkem:TXXXX MXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení 
služebnosti  na části pozemku parc.č. 190 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

06529/RM1418/95          .....             05

2) rozhodla
o uzavření "Smlouvy  o zřízení věcného služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Kanalizace Bartovice 1. část" mezi vlastníkem:JXXXX BXXXXXX, XXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo 
nám. 8, 729 30 OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení 
služebnosti  na části pozemku parc. č. 185 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu

06529/RM1418/95          .....             05

3) rozhodla
o uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Stará 
Bělá - Propojení stávající kanalizace na sběrač D" mezi vlastníkem:RXXXXXXXX 
HXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXX XXXXaoprávněným:statutární město 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude 
zřízení služebnosti  na částech pozemků parc. č.1154/1 a 1155 v k. ú. Stará 
bělá, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


06529/RM1418/95          .....             05

4) rozhodla
o uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Plošná 
kanalizace Michálkovice" mezi vlastníky:PXXXX PXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXHXXX ZXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXXXXXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku 
parc. č. 281/1 v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu

06529/RM1418/95          .....             05

5) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Plošná kanalizace 
Michálkovice" mezi povinným:

Asental Land, s.r.o.

Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00

IČO: 27769143

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků parc. č. 281/6 a parc. č. 281/13 v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 8 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro