Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:18:53
bod č. 8. - Návrh na uzavření "Smlouvy o podmínkách realizace úprav drážního zařízení SŽDC" v souvislosti se stavbou "Tramvajové mosty ul. Plzeňská, mosty 5-022,5-023
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06528/RM1418/95          .....             05

1) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o podmínkách realizace 
úprav drážního zařízení SŽDC" v 
souvislosti se stavbou "Tramvajové mosty ul. Plzeňská, mosty 
5-022,5-023" mezi:

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude upravení vzájemných 
práv a povinností smluvních stran při spolupráci v 
průběhu přípravy a realizace úprav zařízení SŽDC a 
dohoda o způsobu předání a převzetí řádně 
provedených úprav zařízení SŽDC do správy 
SŽDC, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro