Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:17:56
bod č. 50. - Návrh na výpověď smlouvy o dílo ev. č. 1479/2016/OI/VZKU ze dne 10.06.2016 na "Rekonstrukci a modernizaci Domu kultury Poklad"
(Poznámka: Hlasování o variantě A) usnesení)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06527/RM1418/95          .....             05

1) rozhodla
vypovědět smlouvu o dílo č. 1479/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.06.2016 
ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřenou mezi 
statutárním městem Ostrava a sdružením zhotovitelů 
„Společnost STAMONT - VÍTKOVICE REVMONT, DK Poklad“ 
sestávajícím ze společností 


STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. (vedoucí 
společník společnosti) se sídlem: Mostárenská 
1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 64617874


a


VÍTKOVICE REVMONT ENIGNEERING a.s., se sídlem: Ostrava - 
Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602, IČO: 05546711,


dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro