Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:17:07
bod č. 41. - Uplatnění smluvní pokuty, svěření pravomoci
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06526/RM1418/95          .....             05

1) rozhodla
o zaslání výzvy k úhradě smluvní pokuty ve 
výši 791.274,04,-- Kč, a to společnosti AWT Rekultivace a.s., 
IČO: 47676175, se sídlem Dělnická 884/41, Prostřední 
Suchá, 735 64 Havířov, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06526/RM1418/95          .....             05

2) rozhodla
neuhradit společnosti AWT Rekultivace a.s., IČO: 47676175, se sídlem 
Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 
pozastávku ve výši 791.274,04,-- Kč ze Smlouvy o 
dílo, ev. č. 1470/2015/OI/ZFUN, jenž je přílohou č. 2 
předloženého materiálu, a to až do okamžiku uhrazení 
smluvní pokuty dle bodu 1) tohoto usnesení nebo okamžiku 
zápočtu pohledávek dle bodu 3) tohoto usnesení


06526/RM1418/95          .....             05

3) rozhodla
o jednostranném započtu své pohledávky ze smluvní 
pokuty uplatněné dle bodu 1) tohoto usnesení, a to vůči 
splatným pohledávkám společnosti AWT Rekultivace a.s., 
IČO: 47676175, se sídlem Dělnická 884/41, Prostřední 
Suchá, 735 64 Havířov za statutárním městem 
Ostrava, a to za podmínky, že v okamžiku splatnosti smluvní 
pokuty dle bodu 1) usnesení nebude uhrazena pohledávka 
statutárního města Ostrava


06526/RM1418/95          .....             05

4) svěřuje
Magistrátu města Ostravy

pravomoc uplatňovat nároky statutárního města Ostravy ze 
smluvních pokut, jakožto vyzývat k plnění nároků z 
těchto smluvních pokut, a to ze všech závazkových 
právních vztahů statutárního města Ostravy, to 
vše prostřednictvím odboru legislativního a 
právního, Magistrátu města Ostravy


06526/RM1418/95          .....             05

5) ukládá
odborům Magistrátu města Ostravy

povinnost, aby veškeré smluvní pokuty ze 
závazkových právních vztahů 
statutárního města Ostrava, které jsou v působnosti 
jednotlivých odborů Magistrátu města Ostravy, uplatňovaly 
prostřednictvím odboru legislativního a právního, 
Magistrátu města Ostravy


Zodpovídá: vedoucí odborů, .
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro