Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:16:10
bod č. 53. - Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06525/RM1418/95          .....             08

1) rozhodla
o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 3594/10 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2, parc. č. 
3594/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
15,1 m2 a parc. č. 3594/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 11,9 m2 vše k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 
č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro