Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:15:47
bod č. 52. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvám o právu provést stavbu a na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce vše na nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06524/RM1418/95          .....             08

1) rozhodla
uzavřít dodatek ke smlouvě o právu provést stavbu ev. č. 
0088/2017/MJ ze dne 19.01.2017 uzavřené se společností New 
Karolina Residential Development II s.r.o., se sídlem Dlouhá 
562/22, Lazce, 779 00, Olomouc, IČO: 0439834, ve znění přílohy č. 
3 předloženého materiálu


06524/RM1418/95          .....             08

2) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ev. č. 2742/2016/MJ ze 
dne 25.10.2016 uzavřené se společností New Karolina Residential Development II 
s.r.o., se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00, Olomouc, IČO: 0439834 a Multi 
Veste Czech Republic 5, s.r.o., se sídlem Olivova 4/2096, 110 00, Praha 1, 
IČO: 27371344 ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu

06524/RM1418/95          .....             08

3) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 2741/2016/MJ ze dne 
25.10.2016 uzavřené se společností New Karolina Residential Development II 
s.r.o., se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00, Olomouc, IČO: 0439834 a 
společnosti Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., se sídlem Olivova 4/2096, 110 
00, Praha 1, IČO: 27371344 ve znění přílohy č. 7 předloženého materiálu

06524/RM1418/95          .....             08

4) souhlasí
pro územní řízení
s umístěním stavebních a inženýrských objektů do pozemků v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:
? parc. č.  244/35 ostatní plocha, jiná plocha? parc. č. 244/13 ostatní plocha, 
jiná plocha? parc. č. 244/25 ostatní plocha, jiná plocha? parc. č. 244/14 
ostatní plocha, jiná plocha? parc. č. 244/36 ostatní plocha, jiná plocha? parc. 
č. 3457/14 ostatní plocha, neplodná půda? parc. č. 3463/3 ostatní plocha, jiná 
plocha? parc. č. 3463/44 ostatní plocha, jiná plocha? parc. č. 3463/24 ostatní 
plocha, jiná plocha? parc. č. 3457/1 ostatní plocha, jiná plocha
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
jedná se o stavební/inženýrské objekty podle koordinačního situačního výkresu 
pro stavbu ?Nová Karolina ?  II. etapa ? 2. část bytový dům E vč. potřebných 
IO, Ostrava?, který je přílohou č. 9
pro:
New Karolina Residential Development II s.r.o.se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 
779 00 Olomouc, IČO: 04398343 
Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o.se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, 
IČO: 27371344
v rámci stavby "Nová Karolina - II. etapa"

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro