Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:15:23
bod č. 37. - Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Slezská Ostrava, městskému obvodu Stará Plesná a městskému obvodu Ostrava-Jih a nesvěření pozemku městskému obvodu Ostrava-Jih
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06523/RM1418/95          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města


vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. 
b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, v platném znění 


pozemky:

parc. č. 29/4 - ostatní plocha, jiná plocha

parc. č. 5596/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava06523/RM1418/95          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města


označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská 
Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění 


pozemky:

parc. č. 29/4 - ostatní plocha, jiná plocha

parc. č. 5596/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

 

06523/RM1418/95          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu města


vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění 


pozemek parc. č. 856/128 - orná půda v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava

 

06523/RM1418/95          .....             08

4) doporučuje
zastupitelstvu města


označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Plesná 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění 


pozemek parc. č. 856/128 - orná půda v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava


06523/RM1418/95          .....             08

5) doporučuje
zastupitelstvu města


vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění 


pozemek:

parc. č. 73/1 - ostatní plocha, jiná plocha

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava


a pozemky:

p. č. st. 445 - zastavěná plocha, zbořeniště

p. č. st. 1576 - zastavěná plocha a nádvoří

p. č. st. 2126 - zastavěná plocha a nádvoří

p. p. č. 270/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 318/4 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 318/7 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 329/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 329/3 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň

p. p. č. 371/23 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/79 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/80 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/81 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/82 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/83 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/87 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/90 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 379/7 - ostatní plocha, zeleň

p. p. č. 379/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava


06523/RM1418/95          .....             08

6) doporučuje
zastupitelstvu města


označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle 
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění 


pozemek:

parc. č. 73/1 - ostatní plocha, jiná plocha

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava


a pozemky:

p. č. st. 445 - zastavěná plocha, zbořeniště

p. č. st. 1576 - zastavěná plocha a nádvoří

p. č. st. 2126 - zastavěná plocha a nádvoří

p. p. č. 270/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 318/4 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 318/7 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 329/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 329/3 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň

p. p. č. 371/23 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/79 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/80 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/81 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/82 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/83 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/87 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/90 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 379/7 - ostatní plocha, zeleň

p. p. č. 379/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava


06523/RM1418/95          .....             08

7) doporučuje
zastupitelstvu města


vyhradit si rozhodnutí neoznačit jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění 


pozemek p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava


06523/RM1418/95          .....             08

8) doporučuje
zastupitelstvu města


neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění 


pozemek p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava


06523/RM1418/95          .....             08

9) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 
8) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro