Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:14:56
bod č. 36. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na záměr města vypůjčit částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06522/RM1418/95          .....             08

1) rozhodla
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem 
pozemku p. p. č. 455/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a 
to k části A o výměře 43 m2 a k části B o výměře 31 
m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava


s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČO 708 90 692


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


06522/RM1418/95          .....             08

2) rozhodla
o záměru města vypůjčit části pozemku p. p. č. 455/61 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o 
výměře 43 m2 a část B o výměře 31 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a 
zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro