Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:14:22
bod č. 28. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06521/RM1418/95          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a 
to pozemek parc. č. 1680/3, od podílových spoluvlastníků:
- XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/8)- XXXX XXXXXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)- XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, 
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl 
ve výši 1/4)- XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXXX XXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/8)
za cenu obvyklou celkem 75.850,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


06521/RM1418/95          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro