Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:13:58
bod č. 27. - Návrh koupit části nemovitých věcí v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06520/RM1418/95          .....             08

1) souhlasí
s návrhem koupit části nemovitých věcí v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to 
části pozemků:
- parc. č. 806/64, orná půda, o výměře 182 m2, dle geometrického plánu č. 
1538-40/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 806/70, orná 
půda- parc. č. 882, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 73 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 882/2, 
ost. plocha, jiná plocha- parc. č. 1627/3, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 42 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako 
pozemek parc. č. 1627/4, ost. plocha, jiná plocha
od vlastníka XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXXXXXX 
XXXX XXX XX XXXXXXXX, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 118.800,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna v důvodové zprávě předloženého 
materiálu


06520/RM1418/95          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro