Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:13:03
bod č. 23. - Návrh nezrušit část usnesení ZM týkajícího se účelu užívání svěřených nemovitých věcí, návrh na záměr města neprodat nemovité věci, vše v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Koksární)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06518/RM1418/95          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem


zrušit část usnesení zastupitelstva města č. 851/15 ze dne 
27.02.2008, a to tak, že se vypouští text "za účelem 
realizace sociálního bydlení" 


06518/RM1418/95          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat


- pozemek p. č. st. 131, jehož součástí je stavba: Přívoz 
č. p. 121, jiná stavba

- pozemek p. č. st. 132, jehož součástí je stavba s č. p. 119, 
jiná stavba

- pozemek p. č. st. 910, jehož součástí je stavba s č. p. 892, 
jiná stavba

- pozemek p. č. st. 2265, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
garáž

- pozemek p. p. č. 110/1,

- pozemek p. p. č. 351/12,

přípojku kanalizace, přípojku pitné vody na pozemku p. p. 
č. 351/1,

zpevněné plochy na pozemku p. p. č. 351/12, pozemku p. č. st. 131 a 
pozemku p. č. st. 910,

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


06518/RM1418/95          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit návrh dle bodů 1) 
a  2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro