Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:12:34
bod č. 22. - Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava a návrh neprodat pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06517/RM1418/95          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem koupit pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to:
- parc. č. 893/107- parc. č. 906/3- parc. č. 906/4- parc. č. 906/5- parc. č. 
906/6- parc. č. 906/7- parc. č. 906/8- parc. č. 906/10- parc. č. 908/2- parc. 
č. 908/3- parc. č. 908/4- parc. č. 911/10- parc. č. 911/11- parc. č. 911/12- 
parc. č. 911/13- parc. č. 911/14- parc. č. 911/16   
od vlastníka pozemků:  XXXX XXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XXX XXXX


06517/RM1418/95          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat pozemky v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, a to:


- parc. č. 340/1

- parc. č. 340/2


ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice


06517/RM1418/95          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro